Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt cezhraničnej spolupráce |Prihlásenie |Registrácia|  
Menu
Posledné foto
foto_07
foto_01
Úvod / O projekte / Aktivity projektu

Aktivity projektu

 

Č. aktivity Partner Popis aktivity partnera
1 VP Setkání projektových partnerů na téma "Postup a metodika ekologických auditů": jednodenní akce * určeno pro zástupce všech partnerů projektu a samosprávy * dopoledne: prezentace cílů a aktivit projektu zástupcům města Vsetín a obce Pruské, oběd, odpoledne: (4 hodiny/20 osob) seminář na téma provádění ekologických auditů v praxi, osnova, postupy, vyhodnocení, ekologická stopa; prezentace "Výchovy v přírodě" (moderní pedagogický směr kombinující poznávání přírody s environmentální výchovou a pohybem v přírodě - ukázky z programů pro děti mateřských až žáky středních škol a seminářů pro pedagogické pracovníky), další příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj - Den Země, Den bez tabáku, Den stromů, Den bez bariér a další * místo konání: Vsetín * účastníci: cca 30 osob včetně hostů.
1 VP Setkání projektových partnerů na téma "Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků": jednodenní akce * určeno pro zástupce všech partnerů projektu a samosprávy * dopoledne: prezentace postupu realizace projektu, představení již realizovaných aktivit, dohodnutí dalšího postupu, oběd, odpoledne: (4 hodiny/20 osob) seminář na téma "Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků" - 2 různé pohledy (ZŠ Luh a ZŠ Integra); integrace znevýhodněných žáků v terénních programech Alceda zaměřených na "Výchovu v přírodě" * místo konání: Vsetín * účastníci: cca 30 osob včetně hostů.
1 HCP Setkání projektových partnerů na téma "Separovaný sběr a ochrana krajiny": jednodenní akce * určeno pro zástupce všech partnerů projektu a samosprávy * dopoledne: exkurze do prostor základní a mateřské školy, do komunitního centra a klubu důchodců, v nichž budou realizované projektové aktivity; oběd; odpoledne:(4 hodiny/20 osob) seminář na téma "Separovaný sběr a ochrana krajiny", večer: edukační večer - představení projektu veřejnosti * místo konání: Pruské * účastníci: zástupci projektových partnerů, samospráv, důchodců a veřejnosti.
21 PP1 Metodické dopoledne na téma "Logopedická prevence v ranném předškolním věku": jednodenní akce * určeno pro zástupce všech partnerů * program: odborná depistáž, možnosti spolupráce s klinickým logopedem, moderní metody nápravy řeči, začlenění logopedické péče do ŠVP (3 hodiny/25 osob) * místo konání: MŠ Vsetín, Benátky 1175 * účastníci: 25 učitelů MŠ a ZŠ.
22 PP2 Metodické dopoledne na téma "Dětství bez bariér": jednodenní akce * určeno pro pedagogy MŠ a rodiče * program: seznámení s herními prvky i pro tělesně postižené, začlenění integrace do školních vzdělávacích programů, seznámení se záměrem vybudovat bezbariérovou mateřskou školu (3 hodiny/20 osob) * místo konání: MŠ Vsetín, Kobzáňova 1537 * účastníci: 20 učitelek MŠ.
23 PP4 Metodické dopoledne na téma "Vodní hrátky": jednodenní akce * určeno pro pedagogy MŠ * program: seznámení s novými herními prvky, využití vodních her v interiéru i exteriéru školy, návaznost na školní vzdělávací program (3 hodiny/20 osob) * místo konání: MŠ Vsetín, Sychrov 96 * účastníci: 20 učitelek MŠ.
1 HCP Setkání projektových partnerů na téma "Mezigenerační výměna poznatků, vědomostí a zkušeností": jednodenní akce * určeno pro zástupce všech partnerů projektu a samosprávy * program: dopoledne prezentace postupu realizace projektu, představení již realizovaných aktivit, dohodnutí dalšího postupu; oběd; odpoledne (4 hodiny/20 osob) seminář na téma "Mezigenerační výměna poznatků, vědomostí a zkušeností" - přímé oboustranné mezigenerační odevzdávání vědomostí a zkušeností (senioři učí děti - viz Kulinářská akademie a děti učí seniory - viz Digitální univerzita III. věku), zachování lokálních vědomostí a zručností typických pro region - např. kulinářské umění starší generace při zachování některých etnografických poznatků a zvyků s následným přeshraničním dopadem při vzájemné výměně poznatků. * místo konání: Pruské * účastníci: zástupci projektových partnerů, samospráv, důchodců a veřejnosti.
2 PP5 Konference k tématu "Volba povolání na základní škole": jednodenní akce * určeno pro učitele základních škol * program: (2 hodiny/10 osob) zahájení, seznámení s problematikou volby povolání na jednotlivých zapojených ZŠ, oběd, (2 hodiny/10 osob) workshopy s prezentací problematiky, ujednocení závěrů z konference * místo konání: ZŠ Vsetín, Luh 1544 * účastníci: 9 osob z participujících ZŠ, 1 osoba Alcedo, 6 hostujících odborníků na danou problematiku - česká školní inspekce, úřad práce, hospodářská komora, 4 zástupci samospráv.
3 PP5
Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností: jednodenní akce * určeno pro seniory, učitele, žáky * místo konání: ZŠ Vsetín, Luh 1544.
leden 2010: žáci ukazují seniorům dnešní školu - ukázky výuky, senioři učí žáky - seznámení s různými profesemi, zejména řemesly (6 hodin/40 osob) * účastníci: 20 žáků ZŠ ze Vsetína + pedagogický dozor, z Pruského 10 důchodců a 10 žáků ZŠ + pedagogický dozor, odborný lektor, vedoucí projektu.
březen 2013: mezigenerační předávání vědomostí - společná mezigenerační dílna (ICT, výtvarné činnosti apod.), příprava ukázek studené kuchyně (6 hodin/40 osob)* účastníci: 10 žáků ZŠ ze Vsetína + pedagogický dozor, 10 důchodců, 10 žáků ZŠ + pedagogický dozor z Pruského, 1 odborný lektor, vedoucí projektu.
4 PP5 Modelová výuka tématu "Volba povolání": jednodenní akce * určeno pro učitele a žáky základních škol * program: ukázkové hodiny volby povolání (3 hodiny/30 osob), oběd, workshop - dílna, závěry (3 hodiny/30 osob) * místo konání: ZŠ Vsetín, Luh 1544 * účastníci: 10 žáků z každé participující školy + pedagogický doprovod, 2 odborní lektoři, pracovník pro implementaci projektu, 2 sociální pedagogové, vedoucí projektu.
5 PP5 Rovnost příležitostí (kariérové poradenství na základní škole): jednodenní akce * určeno pro učitele * program: zahájení, představení systému péče o žáky se specifickými poruchami učení, představení kariérového poradenství, oběd, workshop - dílna, ujednocení závěrů (celkem15 osob/4 hodiny) * místo konání: ZŠ Vsetín, Luh 1544 * účastníci: 5 učitelů z každé participující ZŠ, 2 odborní lektoři, pracovník pro implementaci projektu, speciální pedagog, vedoucí projektu.
6 PP8 Bielokarpatský semafor - kurz dopravní výchovy: jednodenní akce * určeno pro mateřské školy * program: (2 hodiny/80 osob) kurz dopravní výchovy - teoretická část, oběd, (2 hodiny/80 osob) kurz dopravní výchovy - praktická část * místo konání: areál ZŠ s MŠ Pruské * účastníci: ze Vsetína 40 dětí z MŠ + 5 osob pedagogický dozor, z Pruského 40 dětí MŠ + 5 osob pedagogický dozor, 20 členů Klubu důchodců a odborný instruktor.
7 PP8 Kulinářská akademie - učíme se vařit: jednodenní akce * určeno pro žáky základních škol a seniory * program: dopoledne edukační přednáška na téma "zdravá výživa, boj proti civilizačním chorobám", tématický workshop na téma "místní kulinářské speciality a jejich příprava" - mezigenerační předávání tradičních receptur a příprava jídel; odpoledne: tématický workshop na téma "místní kulinářské speciality a jejich příprava", ochutnávka připravených jídel, ocenění účastníků aktivity * místo konání: Komunitní centrum v Pruském * účastníci: ze Vsetína 40 žáků ZŠ + 5 pedagogický dozor, z Pruského 40 žáků ZŠ + 5 pedagogický dozor, odborný lektor (lékař), 10 členek Klubu důchodců v Pruském, 2 kuchařky, manažer projektu, pracovník pro implementaci, vedoucí projektu. (8 hodin/80 osob)
8 PP8 Digitální univerzita III. věku: teleprojekt * určeno pro seniory * program, cíl: celogenerační digitální gramotnost, zaměřená hlavně na získání návyků a zručností seniorů s možností přeshraniční následné výměny poznatků, vědomostí a zkušeností prostřednictvím výpočetní techniky a Internetu.
9 PP8 Škola v přírodě, příroda ve škole - ekovýchova: jednodenní akce * určeno žákům základní školy a důchodcům * program: dopolednepřednáška na téma "separovaný sběr", hodina přírodovědy netradičně v učebně v přírodě, turistický výstup do CHKO Biele Karpaty; odpoledne hodina přírodovědy netradičně v učebně v přírodě; envirosoutěž * místo konání: Pruské, CHKO Biele Karpaty * účastníci: ze Vsetína 40 žáků ZŠ + 5 pedagogický dozor, z Pruského 40 žáků ZŠ + 5 pedagogický dozor, 20 důchodců, odborný lektor. (6 hodin/80 osob)
10 PP6 Řemeslná dílna I.: jednodenní akce * určeno pro pedagogy základních škol a volnočasových aktivit (8 hodin/20 osob) * program: techniky keramika, pedig, ruční papír * místo konání: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 * účastníci: 20 osob.
11 PP6
Řemeslná dílna II. - Workshop řemesel: jednodenní akce * určeno pro pedagogy základních škol, mateřských škol a volnočasových aktivit * program: techniky keramika, batika, tkalcovské rámy. (8 hodin/15 osob)
Workshop řemesel: pro ZŠ a volný čas, místo konání: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 * účastníci: 15 osob,
Hliněné vzdělávání: pro MŠ, místo konání: MŠ Vsetín, Rokytnice 425 * účastníci: 15 osob.
11 PP3 Řemeslná dílna II. - Hliněné vzdělávání: ve spolupráci s PP6 * program: keramika. (8 hodin/15 osob)
12 PP6 Řemeslná dílna III.: jednodenní akce * pro pedagogy mateřský škol, základních škol a volnočasových aktivit (8 hodin/20 osob) * program: ovčí vlna - kolovrátek, ovčí vlna - filcování, drátkování * místo konání: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 * účastníci: 20 osob (5 x 3 ZŠ + 1 x 5 MŠ).
13 PP6
Tradiční řemesla na Valašsku (pro žáky): dvoudenní akce * určeno pro žáky základních škol * program: práce v dílnách A, B, C * místo konání: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 * účastníci: 60 žáků + 6 učitelů. (12 hodin/60 osob)
říjen 2012: 1. den dopoledne A - ovčí vlna kolovrátek, B - ovčí vlna filcování, C - drátkování, oběd, 
odpoledne A - moštování, B - pečení štrůdlů, C - příprava sušeného ovoce. 
2. den dopoledne dílny A - keramika, B - ovčí vlna filcování, C - drátkování.
14 PP7
Krajina bez hranic: dvoudenní akce * určeno pro účastníky a pedagogy volnočasových aktivit * místo konání: Vsetín - Semetín na Hájence * program: cyklus terénních pozorování, měření a vyhodnocování kvality životního prostředí, tvorba metodických listů * účastníci: 15 dětí + pedagogický dozor ze Vsetína a 15 dětí + pedagogický dozor z Pruského.
duben 2012: seznámení s prostředím, s technikou a možnostmi mobilních laboratoří, zahájení odběru vzorků. (8 hodin/30 osob)
září 2012: pokračování v odběru vzorků a provádění pozorovacích měření, tvorba metodických listů. (8 hodin/30 osob)
15 PP7 Mezinárodní konference v Pruském s prezentací výsledků aktivity č. 14: jednodenní akce * účastníky aktivity 14 a veřejnost * místo konání: Pruské * program: seznámení s prováděnými pozorováními, měřeními, popis použité techniky a postupů a vyhodnocených parametrů životního prostředí (např. klima, voda, půda apod.), seznámení s vytvořenou metodikou jako výsledným produktem aktivity * účastníci: ze Vsetína 15 dětí, pedagogický doprovod, odborný lektor, vedoucí projektu, v Pruském žáci, pedagogové, veřejnost. (4 hodiny/30 osob)
16 PP7 Rodiče učí děti, děti učí rodiče: jednodenní aktivita * určeno mateřským školám - děti, rodiče, prarodiče, učitelky * místo konání: Vsetín - Semetín na Hájence * program: "Stezka Žabky Michalky" (obojživelníci, vodní ekosystémy, úloha vody v krajině), "Pilný zobáček Kosa Marečka" (ptáci, evoluční procesy), "U lesa s Mravencem Petříkem" (sociální skupiny hmyzu, biologická ochrana lesa). Všechny programy jsou zaměřeny na praktická pozorování a přímý kontakt dětí s přírodou. Společně se pokusíme poznat složitost vztahů v přírodě. S jednotlivými "zvířátky" se budeme seznamovat metodami prožitkového a kooperativního učení, hrami, diskusemi. * účastníci: 25 osob ze Vsetína a z Pruského. * realizace: květen 2012 a březen 2013. (4 hodiny/25 osob)
17   Vybudování materiálního zázemí v souladu s aktivitami 1 až 16.
 17|1 HCP Komunitní centrum - vybavení kuchyně
17|2 HCP Klub důchodců - bezbariérová úprava
17|1 PP1 Přírodní učebna
17|2 PP1 Sestava s výukovými prvky
17|3 PP1 Hudební výukové panely
17|4 PP1 Kolotoče
17|1 PP2 Sestava s výukovými prvky i pro vozíčkáře
17|2 PP2 Talířové pískoviště na noze i pro vozíčkáře
17|3 PP2 Kolotoč šlapací
17|1 PP3 Keramická dílna
17|2 PP3 Opěrná zeď s výukovými prvky - řemesla
17|3 PP3 Výuková socha
17|1 PP4 Sestava s výukovými prvky
17|2 PP4 Edukační hřiště pro hry s vodou
17|3 PP4 Stůl se sítem
17|1 PP5 Učebna pro vzdělávací oblast "Člověk a svět práce"
17|2 PP5 Mezigenerační výukový prostor
17|3 PP5 Výukové panely
17|1 PP6 Učebna řemesel
17|2 PP6 Amfiteátr
17|3 PP6 Oprava zpevněné plochy s vyobrazením slepé mapy
17|1 PP7 Malá větrná elektrárna
17|2 PP7 Malá vodní elektrárna
17|1 PP8 Dopravní hřiště
17|2 PP8 Edukační plot - edukační témata např. environmentální problémy a ochrana životního prostředí očima dětí (výtvarné práce žáků), ale i prostor pro přímé řešení problémů na edukačních tabulích.
17|3 PP8 Škola v přírodě
18   Publicita - prezentace v regionálním tisku: všichni účastníci projektu budou jednou ročně informovat veřejnost o naplňování cílů a postupu realizace projektu v regionálním tisku
19   Průběžné účtování a administrace projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv a seznamů deklarovaných výdajů, souhrnných MZ a žádostí o platbu - všichni účastníci projektu budou průběžně administrovat a realizovat projekt v souladu s uzavřenou smlouvou.
20   Průběžná aktualizace www stránek projektu: všichni účastníci projektu budou přímo zveřejňovat nebo poskytovat podklady pro průběžné zveřejňování aktuálních informací z realizace jednotlivých aktivit a informovat o postupu realizace projektu.
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 


Podobné stránky
Odporučte túto stránku priateľovi! Tlačiť
Vyhľadávanie
Anketa
Ako sa Vám páčia naše stránky?
Veľmi pekné
V pohode
Majú rezervy
Treba ešte pracovať
Prihlásenie
Užívateľské meno:

Heslo:

ZapamätaťStratili ste heslo?

Registrovať!
BlahoželaniaMeniny má:


Ale aj:


Zajtra má meniny:Srdečne blahoželáme!

Návštevnosť
Dnes: 433
Včera: 1107
Tento týždeň: 433
Tento mesiac: 16240
Celkovo: 1142479
Priemerne: 350