Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt cezhraničnej spolupráce |Prihlásenie |Registrácia|  
Menu
Posledné foto
DSC_0028
DSC_0670 (2)
     

Ekouš 2017 -
Vložil admin dňa 2017/4/23 18:43:58 (1367 x zobrazená)

Deň Zeme 2017- súťaž „Ekouš“ vo Vsetíne

Dňa 21.4. 2017 sme boli pozvaní do našeho partnerského mesta Vsetín na zábavnú a poučnú ekologickú súťaž „Ekouš 2017“. Išlo o podujatie v rámci cezhraničného projektu „Blíž k přírodě, blíž k sobě“, ktoré organizovalo stredisko voľného času ALCEDO a mesto Vsetín. Tejto spoločnej aktivity moravských a slovenských detí sa naša materská a základná škola zúčastnila už po druhý raz, takže sme vedeli, že nás čaká dopoludnie plné hier a zábavných aktivít s vedeckou tematikou v mestskom parku. Okrem našej školy bolo do súťaže prihlásených ďalších 16 škôl z okresu Vsetín. Pod dozorom pani učiteliek z MŠ M. Cibičkovej a Mgr. Ihriskej nás reprezentovali deti: D. Suchánková, P. Balonová, P. Cibiček, T. Ivanišová. Za ZŠ zabojovali v súťaži žiaci 9.A a 9.B triedy, pod dozorom Mgr. Z. Cíbikovej: N. Lukáčová, T. Suchánková, K. Holbová, P. Martiš, E. Gašpar, J. Antal, M. Barčák, R. Huňa, M. Backo. Slovenskí žiaci boli rozdelení do dvoch skupín a keďže za Slovensko sme súťažili len my, získali sme čestné 1. aj 2. miesto J. Veľké poďakovanie patrí p. Ing. Janovskej z MsÚ Vsetín, ktorá nás sprevádzala a nešetrila povestnou moravskou pohostinnosťou. Deti oprášili staré priateľstvá, ozrejmili si mnohé doteraz jazykové hlavolamy a čo je dôležité, naplnili hlavnú myšlienku projektu: „blíž k přírodě, blíž k sobě“.

FOTO

  0   Č. aktuality : 40
Ekouš 2017
Vložil admin dňa 2017/4/19 13:35:39 (1361 x zobrazená)

Pozývame na akciu Ekouš 2017. Viac info na plagáte.

  0   Č. aktuality : 39
Vzdělávání bez hranic - následná aktivita 2015
Vložil admin dňa 2015/9/10 16:51:30 (1323 x zobrazená)

Prinášame fotogalériu z aktivity z projektu Vzdělávání bez hranic s našou partnerskou školou vo Vsetíne. Autorka fotografií je Katka Malá

 

https://www.zonerama.com/alcedo/Album/762397


  0   Č. aktuality : 37
Údaje o projekte
Vložil admin dňa 2015/2/9 18:00:00 (1724 x zobrazená)

Názov projektu

Vzdělávání bez hranic

Kód ITMS

22410320025

Oblasť podpory

I. 3. – Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

  0   Č. aktuality : 32
Údaje o projetke
Vložil admin dňa 2015/2/9 12:10:00 (451 x zobrazená)

Názov projektu

Vzdělávání bez hranic

Kód ITMS

22410320025

Oblasť podpory

I. 3. – Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Partneri projektu

VP – město Vsetín (ČR)                                    

HCP – obec Pruské (SR)

PP1 – Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

PP2 – Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

PP3 – Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

PP4 – Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96

PP5 - Základní škola Vsetín, Luh 1544

PP6 - Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

PP7 – Alcedo – středisko volného času Vsetín

PP8 – Základní škola s Mateřskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

Miesto realizácie

ČR – Vsetín

SR - Pruské

Celkové náklady projektu

525.009,67 €

Finančná podpora z ERDF

444.687,61 €

Termín realizácie projektu

23. 03. 2010 - 31. 08. 2013

  0   Č. aktuality : 33
Údaje o projetke
Vložil admin dňa 2015/2/9 11:10:00 (473 x zobrazená)

Názov projektu

Vzdělávání bez hranic

Kód ITMS

22410320025

Oblasť podpory

I. 3. – Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Partneri projektu

VP – město Vsetín (ČR)                                    

HCP – obec Pruské (SR)

PP1 – Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

PP2 – Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

PP3 – Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

PP4 – Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96

PP5 - Základní škola Vsetín, Luh 1544

PP6 - Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

PP7 – Alcedo – středisko volného času Vsetín

PP8 – Základní škola s Mateřskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

Miesto realizácie

ČR – Vsetín

SR - Pruské

Celkové náklady projektu

525.009,67 €

Finančná podpora z ERDF

444.687,61 €

Termín realizácie projektu

23. 03. 2010 - 31. 08. 2013

Cieľ projektu

V úvodní fázi realizace projektu byly vytvořeny partnerem projektu č. 8 ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruském webové stránky projektu www.bezhranic.org .

Hlavním cílem projektu „Vzdělávání bez hranic“ bylo soustavou vzdě­lávacích aktivit a propracovaným systémem kariérového poradenství rozvíjet odborné kompetence a manuální zručnost pedagogů, rodičů a žáků škol a vytvořit tak podmínky pro kvalitní přípravu dětí a žáků na budoucí povolání a uplatnění na trhu práce. Vzdělávání jsme po­jali jako celoživotní proces bez hranic s rovnými příležitostmi pro všechny zúčastněné bez ohledu na věk, území či pohlaví včetně inte­grace zdravotně postižených a sociálně znevý­hodněných. K tomuto cíli směřovaly i všechny plánované a následně zrealizované aktivity.

VP – město Vsetín uspořádal dvě setkání projektových partnerů for­mou konference (1. téma „Postup a metodika ekologických auditů“ a 2. téma „Přístup škol k integraci znevýhodněných žáků“.). Rovněž HCP – obec Pruské uspořádala 2 setkání projektových partnerů (téma „Separovaný sběr a ochrana krajiny“ a „Mezigenerační výmě­na poznatků, vědomostí a zkušeností“).  K tomu účelu provedla obec bezbariérovou úpravu Klubu důchodců a vybavila kuchyň v Komunit­ním centru v Pruském.

Mateřské školy ve Vsetíně si připravily pro pedagogické pracovníky tématická dopoledne, zaměřená na využití pořízený prvků z projektu:

MŠ Vsetín, Benátky: „Logopedická prevence v ranném předškolním věku“ – jako materiální zázemí byla na školní zahradě vybudována přírodní učebna, prolézací sestava s výukovými prvky, 2 hudební výukové panely a 2 šlapací kolotoče.

MŠ Vsetín, Kobzáňova: „Dětství bez bariér“ – protože se ve Vsetíně jedná o jedinou mateřskou školu zaměřenou na integraci dětí, byly na školní zahradě vybudovány dětské prvky využitelné částečně i pro vozíčkáře, a to výukový herní sestava, talířové pískoviště na noze a šlapací kolotoč.

MŠ Vsetín, Rokytnice: „Hliněné vzdělávání“ – materiálním zázemím bylo vybudování keramické dílny využívané pedagogy i rodiči s dět­mi. Na školní zahradě pak byla opravena opěrná zeď pod svahem a na ní osazeny výukové prvky, např. zedník, zahradní, řidič, sporto­vec, prodavač – zaměřené opět na tradiční řemesla. Na školní zahra­dě byla též umístěna výuková socha motýla.

MŠ Vsetín, Sychrov: Vodní hrátky – protože tato mateřská škola se zaměřuje na vodu a klima, byla na školní zahradě vybudována edu­kační sestava pro hry s vodou, dále sestava s výukovými prvky a na pískovišti stůl se sítem.

MŠ H. Gavloviča v Pruském: „Bielokarpatský semafór – kurz dopravní výchovy“ pro mateřské školy – kolem areálu školy bylo vybudováno nádherné dopravní hřiště.

Základní školy připravily sérii pedagogických seminářů a konferencí zaměřených na tradiční řemesla, přípravu na povolání a zvýšení šancí integrovaných žáků:

ZŠ Vsetín, Luh:

 • konference „Volba povolání na základní škole“ – byla vybu­dována učebna pro vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“, která sestává z vybavené kuchyně a moderní jídelny, která při konferencích slouží jako jednací prostor vybavený audio­vizuální technikou.
 • seminář „Mezigenerační  výměna poznatků a zkušeností“.
 • modelová výuka „Volba povolání“ – v prostoru mezi pavilony byl vybudován moderní výukový venkovní prostor se zabu­dovanou mapou Evropy, Afriky a Asie v dlažbě. V sousedství prostoru jsou umístěny dva prolézací výukové panely.
 • seminář „Rovnost příležitostí (kariérové poradenství na základní škole)“.

ZŠ Vsetín, Rokytnice:

 • série kurzů pro pedagogy „Řemeslná dílna“ I., II. a III. S Ře­meslnou dílnou II. souběžně běžela v MŠ Vsetín,Rokytnice obdobná aktivita pro MŠ „Hliněné vzdělávání“ – za tímto účelem byla vybudována ve škole nová učebna tradičních řemesel s keramickou pecí, vybavená kolovraty, stolními tkalcovskými stroji apod.
 • dvoudenní akce pro žáky „Tradiční řemesla na Valašsku“.

Ve škole byla opravena plocha kolem pavilonu se slepým vyobraze­ním mapy České a Slovenské republiky. Mezi pavilony školy pak byl vybudován přírodní amfiteátr, který slouží ke slavnostním shromáž­děním školy, projektu i města.  Je to také místo vhodné pro pořádání venkovních koncertů a letních kin.

Kolem celého areálu školy byl vybudován edukační plot s tabulemi zobrazujícími výuková témata i problémy ochrany přírody očima dětí.

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruském:

 • kurz „Kulinářská akademie – učíme se vařit“
 • digitální univerzita III. věku
 • seminář „Škola v přírodě, příroda ve škole – ekovýchova“ – v areálu školy byla vybudována škola v přírodě.

Aktivity mateřských a základních škol propojovalo svými aktivitami Alcedo – středisko volného času Vsetín pro různé věkové kategorie:

 • dvě jednodenní akce pro děti z MŠ na Hájence Na Novém Světě v Semetíně (Vsetín) na témata „Stezka žabky Michal­ky“, „Pilný zobáček kosa Marečka“ a „U lesa s mravencem Petříkem“, zaměřená na praktická pozorování a přímý kon­takt dětí s přírodou.
 • dvě dvoudenní akce „Krajina bez hranic“ na Hájence Na Novém Světě v Semetíně (Vsetín) pro žáky ZŠ.
 • V závěru realizace projektu mezinárodní konference v Prus­kém s prezentací výsledků, seznámení s prováděnými pozo­rováními, měřeními, popis použité techniky a postupů a vy­hodnocených parametrů životního prostředí (např. klima, voda, půda apod.).

V areálu Hájenky v Semetíně byly vyvybudovány dvě demonstrační elektrárny ostrovního typu (nedodávají elektrickou energii do sítě) – větrná a vodní. Alcedo dále pořídilo 7 počítačových laboratoří s mi­kroskopy a speciálními senzory na měření teploty, vlhkosti a rosného bodu, měření v biologii, v ekologii a na měření kvality vody.

 

Odkaz na webovú stránku

http://www.bezhranic.org  

Kontaktná osoba

Ing. Jana Janovská

tel.: +420 571 491 550, mobil: +420 605 768 899

jana.janovska@mestovsetin.cz 

Príloha

 1. MŠ Vsetín, Rokytnice – opěrná zeď s výukovými prvky
 2. ZŠ Pruské – edukační plot
 3. ZŠ Vsetín, Luh – mezigenerační výukový prostor.

  0   Č. aktuality : 34
Následná aktivita Prevence
Vložil admin dňa 2014/5/1 16:40:00 (1799 x zobrazená)

Pozvánka na aktivitu – udržitelnost projektu:  Metodické dopoledne na téma „Logopedická prevence v ranném předškolním věku“.

Vážené kolegyně,

ředitelka Mateřské školy Vsetín, Benátky 1175, PP č.1, Vás srdečně zve na aktivitu k udržitelnosti projektu, která se uskuteční v rámci našeho společného Evropského projektu Vzdělávání bez hranic dne 26.5.2014 v Mateřské škole Vsetín, Benátky 1175.

  0   Č. aktuality : 36
Aktivita č. 15: Mezinárodní konference Krajina bez hranic
Vložil admin dňa 2013/5/27 9:10:00 (2561 x zobrazená)

konferencia_01Vážení projektový partneři, srdečně Vás zveme na realizaci aktivity č. 15: Mezinárodní konference Krajina bez hranic, kterou pořádá projektový partner č. 07 - Alcedo - středisko volného času Vsetín a která se uskuteční dne 11. 06. 2013 v komunitním centru v Pruskem. Anotace: Mezinárodní konference v Pruském s prezentací výsledků aktivity č. 14. Jedná se o jednodenní akci pro účastníky aktivity 14 a veřejnost. Program: seznámení s provádení pozorováními, měřeními, popis použité techniky a postupy a vyhodnocení parametrů životního prostředí. Seznámení s vytvořenou metodikou jako výsledným produktem aktivity. 

  0   Č. aktuality : 31
Aktivita č. 13: Tradiční řemesla na Valšsku II.
Vložil admin dňa 2013/5/17 9:00:00 (2806 x zobrazená)

hrnciarsky_kruh_04Vážení projektový partneři, srdečně Vás zveme na realizaci aktivity č. 13: Tradiční řemesla na Valašsku II, kterou pořádá projektový partner č. 06 - ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 a která se uskuteční ve dnech 27. - 28. 05. 2013 v prostorách naší základní školy. Anotace: Tradičních řemesla na Valaška jsou druhým dvoudenní setkání žáků 6. až 9. ročník tří partnerských ZŠ, zaměření na praktickou ochutnávku tradičních Valašských řemesel a činností našich předků v následujících oblastech: práce s pedigem; drátování; tkaní na rámu; barvení textilu (potisk); ruční výroba papíru.

  0   Č. aktuality : 30
Aktivitač. 1: Setkání projektových partnerů
Vložil admin dňa 2013/5/1 0:40:00 (2668 x zobrazená)

mezigeneracni_vymena_01Vážení projektový partneři, srdečně Vás zveme na realizaci aktivity č. 1 Setkání projektových partnerů, kterou pořádá VP a která se uskuteční dne 16. 05. 2013 v prostorách salonku restaurace Bečva. Program: První zkušenosti z činnosti Klubu nadaných dětí Menza při ZŠ Vsetín, Rokytnice 436; Inkluze a integrace na ZŠ Integra Vsetín, aneb inkluze není iluze (ZŠ Integra, Ing. Libor Podešva, PhD.), Prezentace ZŠ H. G. v Pruském; Pohyb a řeč ruku v ruce jdou (Mgr. Alena Mitášová, MŠ Benátky).

  0   Č. aktuality : 29
Aktivita č. 14: Krajina bez hranic
Vložil admin dňa 2013/4/20 0:30:00 (2613 x zobrazená)

hajenka_semetin_01Vážení projektový partneři, srdečně Vás zveme na realizaci aktivity č.. 14 Krajina bez hranic, kterou pořádá PP07 - Alcedo – středisko volného času Vsetín a která se uskuteční ve dnech 29. 04. - 30. 04. 2013 v prostorách Terénního střediska Hájenka Semetín. V rámci aktivity proběhne několik terénních pozorování, měření a vyhodnocování kvality životního prostředí s využitím měřící techniky Pasco. V příloze dnešního oznámení vkládáme propozice a program aktivity. Těšíme se na společné setkání u nás na Vsetíně.

  0   Č. aktuality : 28
Aktivity č. 4: Modelová výuka tématu: Volba povolání
Vložil admin dňa 2013/4/14 0:20:00 (2417 x zobrazená)

volba_povolania_01Vážení projektový partneři, srdečně Vás zveme na realizaci aktivity č. 4 Modelová výuka tématu volba povolání, kterou pořádá PP05 - Základní škola Vsetín, Luh 1544 a která se uskuteční dne 23. 04. 2013 se začátkem v 9:00 hod.. v prostorách Základní školy Vsetín Luh. V rámci aktivity proběhne několik přednášek na dané téma a navštívíme výrobní podnik Galvamet. V příloze dnešního oznámení vkládáme propozice a program aktivity. Těšíme se na společné setkání u nás na Vsetíně.

  0   Č. aktuality : 27
Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností
Vložil admin dňa 2013/3/7 0:10:00 (2098 x zobrazená)

medzigeneracna_01Vážení projektový partneři, srdečně Vás zveme na realizaci aktivity č. 3 Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností, kterou pořádá PP05 - Základní škola Vsetín, Luh 1544 a která se uskuteční dne 26. 03. 2013 se začátkem v 9:00 hod. v prostorách Základní školy Vsetín Luh. V příloze dnešního oznámení vkládáme propozice a program aktivity. Těšíme se na společné setkání u nás na Vsetíně.

  0   Č. aktuality : 26
Metodické dopoledne na téma „Logopedická prevence v ranném předškolním věku“
Vložil admin dňa 2013/2/21 0:50:00 (2504 x zobrazená)

logopedia_01Vážené kolegyně, ředitelka Mateřské školy Vsetín, Benátky 1175, PP č. 1, Vás srdečně zve na aktivitu č. 21. - Metodické dopoledne na téma „Logopedická prevence v ranném předškolním věku“- která se uskuteční v rámci našeho společného Evropského projektu Vzdělávání bez hranic dne 21. 3. 2013 v Mateřské škole Vsetín, Benátky 1175.

  0   Č. aktuality : 25
Stretnutie projektových partnerov – seminár na tému: „Medzigeneračná výmena...
Vložil admin dňa 2012/12/1 23:30:00 (2310 x zobrazená)

medzigeneracna_02Vážení projektoví partneri, srdečne Vás pozývame na realizáciu aktivity č. 1: Stretnutie projektových partnerov: Seminár na tému "Medzigeneračná výmena poznatkov, vedomostí a skúseností, ktorý sa uskutoční u nás v Pruskom dňa 17. decembra 2012. Program je obsiahnutý v prílohe tejto dnešnej aktivity. Tešíme sa na spoločné stretnutie u nás v Pruskom.

  0   Č. aktuality : 24
Kariérové poradenství na ZŠ na téma rovné příležitosti
Vložil admin dňa 2012/11/29 0:10:00 (2465 x zobrazená)

Karierove_poradenstvi_na_ZS_01V rámci aktivity probíhala od začátku října příprava, včetně komunikace s účastníky aktivity, včetně přednášejících. Příprava zahrnovala rezervaci termínu, rozeslání pozvánek, stanovení organizačního týmu, zajištění lektorů, občerstvení, nákup materiálu. Aktivita se uskutečnila 28. 11. 2012 v ZŠ Luh v odborné učebně vybudované v rámci projektu.

  0   Č. aktuality : 22
FOTO: Aktivita č. 8: Digitálna univerzita III. veku
Vložil admin dňa 2012/10/30 12:20:00 (2499 x zobrazená)

fotograf_01Vážení projektoví partneri a návštevníci webových stránok projektu "Vzdělávání bez hranic", prinášamé Vám zujímavé fotografie z aktivity č. 8: "Digitálna univerzita III. veku“. Aktivita sa konala dňa 30. 10. 2012 u nás v Pruskom a organizoval ju PP08 - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča.

  0   Č. aktuality : 20
Pozvánka: Aktivita č. 14: Krajina bez hranic
Vložil admin dňa 2012/10/27 10:50:00 (2523 x zobrazená)

skola_v_prirode_02Vážení projektoví partneři, srdečně Vás zveme na projektovou aktivitu č. 14 - Krajina bez hranic, která se uskuteční ve dnech 27. - 28. listopadu 2012 v Terénním středisku Hájenka - Semetín. Organizátorem je projektový partner č. 7 - Alcedo - středisko volného času Vsetín.

  0   Č. aktuality : 19
Pozvánka: Aktivita č. 8: Digitálna univerzita III. veku
Vložil admin dňa 2012/9/30 11:40:00 (2577 x zobrazená)

medzigeneracna_01Vážení projektoví partneri, srdečne Vás, pozývame na realizáciu aktivity č. 8 „Digitálna univerzita III. veku“, ktorá bude realizovaná v rámci nášho spoločného projektu „Vzdělávání bez hranic“.  Aktivita sa uskutoční dňa 30. 10. 2012 [utorok] v priestoroch Klubu dôchodcov v Pruskom a v  Základnej škole s materskou školou H. Gavloviča Pruské.

  0   Č. aktuality : 18
Pozvánka: Aktivita č. 10: Řemeslná dílna III.
Vložil admin dňa 2012/9/29 10:30:00 (2382 x zobrazená)

Remeselna_dielna_2_01Vážení projektoví partneři, srdečně Vás zveme na projektovou aktivitu č. 10 - Řemeslná dílná III., Která se uskuteční dne 29. října 2012. Organizátorem je projektový partner č. 6 - ZŠ Vsetín, Rokytnice 436. Řemeslná dílna III. je třetí ze tří na sebe navazujících jednodenních setkání, zaměřených na praktické proškolení účastníků, s cílem získání kompetencí pro vedení výchovně-vzdělávací  jednotky a osvojení si dovedností v následujících oblastech:

 

  0   Č. aktuality : 17
Mezigerační výukový prostor
Vložil admin dňa 2012/9/24 23:00:00 (2300 x zobrazená)

Mezigeneracny_vyukovy_prostor_01Probíhala příprava a realizace altivity. V uvedeném prostoru se nacházejí hydranty, proto bylo zpracováno technické řešení, včetně odsunu stávajících prvků. Proběhla  veřejná zakázka – podklady, konzultace s právníky, realizace zakázky, její kontrola řídícím orgánem. Na zhotovitele díla byla  vybrána –  Obchodní firma: BS Vsetín, s. r. o. ,  4. května 870, 755 01 Vsetín,  IČ: 47973749, DIČ : CZ47973749. 

  0   Č. aktuality : 21
Pozvánka:Aktivita č. 13: Tradiční řemesla na Valašsku I.
Vložil admin dňa 2012/9/10 10:00:00 (2561 x zobrazená)

hrnciarsky_kruh_04Vážení projektoví partneři, srdečně Vás zveme na projektovou aktivitu č. 13 - tradiční řemesla na Valašsku I., která se uskuteční ve dnech 10. - 11. října 2012. Organizátorem je projektový partner č. 6 - ZŠ Vsetín, Rokytnice 436. Tradičním řemesla na Valašsku jsou prvním ze dvou dvoudenních setkání žáků 6. až 9. ročníků tří partnerských ZŠ, zaměřených na praktickou ochutnávku tradičních Valašských řemesel a činností našich předků v následujících oblastech:

  0   Č. aktuality : 16
FOTO: Aktivita č. 9: Škola v prírode, príroda v škole
Vložil admin dňa 2012/6/2 0:40:00 (2563 x zobrazená)

fotograf_01Vážení projektoví partneri a návštevníci webových stránok projektu "Vzdělávání bez hranic", prinášamé Vám zujímavé fotografie z aktivity č. 9: "Škola v prírode - príroda v škole“. Aktivita sa konala dňa 31. 05. 2012 u nás v Pruskom a organizoval ju PP08 - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča.

  0   Č. aktuality : 15
Škola v prírode - škola v Pruskom
Vložil admin dňa 2012/6/2 0:30:00 (2659 x zobrazená)

skola_v_prirode_02Pod záštitou našej školy sa v rámci spoločného projektu "Vzdělávání bez hranic" konala aktivita č. 9, ktorá sa niesla v duchu hesla: "Škola v prírode, príroda v škole". Aktivita sa konala dňa 31. mája 2012.

  0   Č. aktuality : 14
FOTO: Aktivita č. 1: "Stretnutie projektových partnerov
Vložil admin dňa 2012/5/24 0:10:00 (2639 x zobrazená)

fotograf_01Vážení projektoví partneri a návštevníci webových stránok projektu "Vzdělávání bez hranic", prinášamé Vám zujímavé fotografie z aktivity č. 1: "Stretnutie projektových partnerov - seminár na tému: Separácia odpadu a ochrana prírody“. Aktivita sa konala dňa 22. 05. 2012 u nás v Pruskom a organizoval ju HCP - Obec Pruské.

  0   Č. aktuality : 12
POZVÁNKA: Aktivita č. 9: Škola v prírode, príroda v škole
Vložil admin dňa 2012/5/3 1:20:00 (1935 x zobrazená)

skola_v_prirode_01Vážení projektoví partneri, srdečne Vás pozývame na aktivitu č. 9: „Škola v prírode, príroda v škole - ekovýchova“ realizovanú v rámci projektu: "Vzdělávání bez hranic“, ktorá sa uskutoční dňa 31. 05. 2012.

  0   Č. aktuality : 13
POZVÁNKA: Aktivita č. 1: "Stretnutie projektových partnerov"
Vložil admin dňa 2012/5/2 23:50:00 (2129 x zobrazená)

partneri_01Vážení projektoví partneri, srdečne Vás pozývame na Aktivitu č. 1  „Stretnutie projektových partnerov – seminár na tému: Separácia odpadu a ochrana prírody“ realizovanú v rámci projektu: Vzdělávání bez hranic“, ktorá sa uskutoční 22. 05. 2012

  0   Č. aktuality : 11
Senioři v ZŠ Vsetín - Luh
Vložil admin dňa 2012/1/31 1:10:00 (2470 x zobrazená)

medzigeneracna_02Poslední lednový pátek se v základní škole Vsetín – Luh uskutečnila akce, která byla spolufinancována z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 projektu „Vzdělávání bez hranic“. Už samotný název „Mezigenerační předávání poznatků a zkušeností „ napovídá smysl této akce a kdo se jí účastnil.

  0   Č. aktuality : 8
FOTO: Aktivita č. 3: "Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností"
Vložil admin dňa 2012/1/31 0:30:00 (1997 x zobrazená)

fotograf_01Přinášíme Vám několik fotografií z aktivity č. 3: "Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností", která se konala dne 27. ledna 2012 v Základní škole Vsetín Luh.

  0   Č. aktuality : 9
POZVÁNKA: Aktivita č. 3: "Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností"
Vložil admin dňa 2012/1/6 22:50:00 (1916 x zobrazená)

medzigeneracna_01Vážení projektoví partneři, srdečně Vás zveme na aktivitu č. 3, pod názvem "Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností", kterou pořádá naše základní škola Vsetín Louh v rámci našeho společného projektu Vzdělávání bez hranic.

  0   Č. aktuality : 7
FOTO: Aktivita č. 7: "Kulinárska akadémia - učíme sa variť"
Vložil admin dňa 2011/12/2 23:30:00 (2206 x zobrazená)

fotograf_01Vážení projektoví partneri a návštevníci webových stránok projektu "Vzdělávání bez hranic", prinášamé Vám zujímavé fotografie z aktivity č. 7, ktoá niesla názov: "Kulinárska akadémia - učíme sa variť." Aktivita sa konala dňa 01. 12. 2011 u nás v Pruskom.

  0   Č. aktuality : 10
Skúška našich aktulít
Vložil admin dňa 2011/8/2 3:00:00 (1731 x zobrazená)

agito_igloo_01Toto skúšobná verzia aktuality v nášho novovznikajúceho webu http://bezhranic.org. ktorý vznikol v rámci projektu cezhraničnej spolupráce medzi mestom Vsetín a obcou Pruské pod názvom Vzdělávání bez hranic. Verím, že práca s našou webovou stránkou sa stane pre Vás príjemnou.

  0   Č. aktuality : 1
Vyhľadávanie
Anketa
Ako sa Vám páčia naše stránky?
Veľmi pekné
V pohode
Majú rezervy
Treba ešte pracovať
Prihlásenie
Užívateľské meno:

Heslo:

ZapamätaťStratili ste heslo?

Registrovať!
BlahoželaniaMeniny má:


Ale aj:


Zajtra má meniny:Srdečne blahoželáme!

Návštevnosť
Dnes: 500
Včera: 880
Tento týždeň: 2256
Tento mesiac: 3172
Celkovo: 1109704
Priemerne: 345